پروژه ها

شهرداری شاهرود با عنایت به نیازهای ترافیکی و تراکم بالای وسائل نقلیه مرکزشهر و ازطرفی بافت قدیمی و پاسخ گونبودن معابرموجود اقدام به طراحی پروژه پارکینگ طبقاتی شاهرود نموده است…
طراحی و اجرای پارکینگ طبقاتی و تجاری جیحون و سازه نگهبان…