پروژه ها

پروژه ترمینال زیارتی فرودگاه امام خمینی « ره » بخش کنکورس ، شامل 2 طبقه بامساحت حدود 21000 مترمربع بوده که دارای اسکلت بتنی میباشد و3 ساختمان ترانسفربا اتصال به پلهای هوایی جهت مسافرگیری به هواپیما درطبقه اول اجرامیگردد لازم به ذکراست طبقه همکف این ساختمان شامل سالن عمومی مسافران ، کنترل امنیت پرواز، سالن پذیرش مسافر وتوشه ، دفترترافیک هوایی ، اتاقهای VIP ،سرویسهای بهداشتی ،سالن دریافت چمدان ، بسته بندی توشه و دفاترهواپیمایی می باشد…