پروژه ها

این پروژه شامل عملیات تراش و روکش آسفالت مکانیزه معابر سطح شهر اسلامشهر می باشد که در سال 87 بر اساس فهرست بهاء سال 1386 با برآورد 100،000،000،000 ریال انجام گردید. شرکت در این پروژه بالغ بر 90،000 تن آسفالت جهت انجام پروژه در مدت زمان 4 ماه استفاده و پروژه را به اتمام رسانده است.…
اين پروژه واقع در مدخل ورودي شهر همدان و در طراحي آن از 96 شمع بتني به عمق متوسط 22 متر و قطر 5/1 متر ، پايه و كوله ها و سر شمع هاي بتني با تابليه اوليه به صورت تير بتني و بتن كامپوزيت ، تابليه ثانويه به صورت فلزي و اجراي خاكبرداري و خاكريزي و احداث راه هاي انحرافي مي باشد.…
بدینوسیله براساس مصوبه مورخ 30/04/94 هیئت مدیره ســــازمان مناطق آزاد اروند شرکت خانه ایرانیان در مناقصه پروژه احداث دروازه های ورود منطقه آزاد اروند بعنوان پیمانکار مناقصه فوق شناخته شده و شروع به تجهیز کارگاه و مقدمات شروع کارهای اجرائی اقدام نموده است . شایان ذکر است که مبلغ برآوردی اجرای پروژه مذکور بالغ برهشتصد میلیارد ریال میباشد .…
اين پل با عرشه فلزي و پايه هاي بتني به طول 585 متر و عرض 17 متر در دو لاين در بلوار آسيا تهران به انضمام راههاي دسترسي و انحرافي آن بطول 1120 متر طي 1385 تا 1387 توسط شركت خانه ايرانيان ساخته شد.…