مجتمع 224 واحدي پرديسان قم

مجتمع 224 واحدي پرديسان قم

اين پروژه در زميني به مساحت حدود 15000 متر مربع در شهرك پرديسان قم احداث گرديد. اين پروژه مشتمل بر 14 بلوك 4 طبقه و با هزينه اي بالغ بر 12 ميليارد ريال و زير بناي مفيد 13538 هزار متر مربع مي باشد.

مشخصات کلی پروژه :

  • مبلغ قرارداد: 12,500,000,000 ريال
  • شروع پيمان: آذر ماه 1379
  • مدت پيمان: 44 ماه
  • زير بناي كل: 13538 متر مربع
  • اسكلت: بتني با سقف تيرچه بلوك