مجتمع 196 واحدي پرديسان قم

مجتمع 196 واحدي پرديسان قم


اين پروژه با زير بناي 15332 متر مربع در شهرك پرديسان قم احداث گرديد. زير بناي مفيد اين واحدها بين 58 تا 90 متر مربع و تعداد طبقات 7 تا 9 طبقه مي باشد.

كارفرماي پروژه سازمان مسكن و شهرسازي استان قم بوده كه پروژه مذكور شامل 13 بلوك 8 تا 10 طبقه با زيربناي 21000 مترمربع و در شهرك پرديسان قم مي باشد نوع اسكلت بتني با ديوارهاي برشي و نازك كاري لحاظ شده در طراحي پروژه از نوع كلاس A مي باشد.


اهداف كلي: جهت رفع معضل مسكن و با هدف مشاركت در يك طرح عظيم ملي جهت تامين رفاه بيشتر اقشار كم درآمد 

مشخصات کلی پروژه :

  • مبلغ قرارداد : 24,532,000,000 ريال
  • شروع پيمان : فروردين 1384
  • مدت پيمان : 36 ماه
  • زير بنا: 15332 متر مربع