گواهینامه ها و افتخارات خانه ایرانیان

گواهینامه ها و افتخارات خانه ایرانیان
01 مهر 1394

گواهینامه ها و افتخارات خانه ایرانیان

خانه ایرانیان ضمن دریافت لوح های متعدد تقدیر از کارفرمایان خود، در زمینه ایجاد استاندارهای مدیریت و محیط زیست نیز خود را موظف دانسته و در حال حاضر، گواهینامه های متعددی را در کنار نام خود دارد.