منشور اخلاقی خانه ایرانیان

منشور اخلاقی خانه ایرانیان
28 آذر 1394

منشور اخلاقی خانه ایرانیان

منشور اخلاقی شرکت خانه ایرانیان :

 • توجه به نیروی انسانی خلاق و خوش فکرو ارتقاء سطح علمی و تخصصی ایشان با آموزش مستمر و توسعه منابع انسانی به عنوان مهمترین سرمایه .
 • به موقع درمحل کاری حضور یافته و در ارتباط با همکاران و ارباب رجوع وقت شناسی رعایت گردد.
 • نسبت به همکاران و مراجعان با خوش رویی و متانت رفتار شود .
 • راهنمایی و اطلاعات لازم بطور کامل دراختیار مراجعان قرارگیرد و از سرگردانی آنها جلوگیری شود.
 • جلوگیری از آلودگی محیط زیست و صرفه جوئی درمصرف منابع ( مواد و انرژی ) و افزایش کارایی انرژی با سبک سازی و صنعتی سازی درچهارچوب قوانین ومقررات در ارائه خدمات و ساختمانها .
 • ارائه خدمات به ارباب رجوع با رعایت عدالت و انصاف و در راستای طرح تکریم ارباب رجوع صورت گیرد.
 • به صحبت ها و خواسته های مراجعان به دقت گوش داده شود و در پاسخگویی و ارائه خدمت به آنها حداکثر تلاش صورت گیرد.
 • اطلاعات لازم جهت انجام بهینه و تسریع در اجرای امور به نحو مطلوب  ، به همکاران ارائه گردد.
 • انجام وظایف به صورت موثر و کارآمد همراه با سرعت و منطبق با قوانین و مقررات شرکت صورت گیرد.
 • ازمظاهرفساد اداری ، نظیرتوصیه ، سفارش و اخذ هرگونه هدیه غیرمتعارف و وجه نقد خودداری شود.
 • درصورت مشاهده هرگونه سو استفاده از شغل و موقعیت  شغلی و دریافت هدیه غیرمتعارف یاوجه نقد ، موضوع به مسئولین ذیربط اطلاع داده شود.
 • فعالیت ها زمان گذاری شود  و براساس زمان پیش بینی شده انجام گیرد .
 • فعالیت ها براساس روش مستند و مشخص انجام شود نه براساس سلیقه کارکنان یا مدیران .
 • از شایعه سازی ، تهمت ، غیبت ، خبرچینی و هراقدامی  که صمیمیت و اعتماد کارکنان را تضعیف میکند پرهیز شود.
 • رازدار بوده و از افشای اسناد محرمانه خودداری کند .
 • از پوشش مناسب با عرف و فرهنگ جامعه استفاده شود.
 • از استعمال دخانیات به ویژه در محیط کاری پرهیز شود.
 • تجهیزات و اشیا بصورت دقیق و منظم استقرار یابند ، به نحوی که در زمان مورد نظر به راحتی در دسترس باشد.
 • حسب مورد از وسایل ایمنی استفاده گردد.
 • از اسراف و مصرف بیهوده امکانات و اموال شرکت جلوگیری شود.
 • از اختیارات و موقعیت های اجرائی شرکت استفاده صحیح صورت گیرد.
 • نسبت به حرفه خود احساس مسولیت داشته باشد .
 • قوانین و مقررات سازمانی بطور دقیق رعایت شود.
 • از تسلیم مدارک و اسناد به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند ، خودداری شود.
 • در فرآیند همکاری با دیگران ، تشریک مساعی را سرلوحه ی کارخود قراردهیم و ازطریق اعتمادسازی ، اعتماد متقابل را در جامعه مان رواج دهیم .
 • فعالیت و مشارکت فعال درجهت افزایش سطح مهارت و بهره وری درکارکنان .
 • توجه به اصل شادابی درمحیط کار و خودداری از کسالت و ابراز خستگی در محیط کار .