ابلاغ موافقتنامه احداث مبادی ورودی منطقه آزاد اروند

ابلاغ موافقتنامه احداث مبادی ورودی منطقه آزاد اروند
15 آذر 1394

ابلاغ موافقتنامه احداث مبادی ورودی منطقه آزاد اروند

به اطلاع میرساند سازمان منطقه آزاداروند ( آبادان ـ خرمشهر ) براساس نامه شماره 13461/01/2/94 مورخ 26/08/94 و به استناد تفاهم نامه شماره 9868/01/2/94 مورخ 16/06/94 سازمان مناطق آزاد اروند و شرکت خانه ایرانیان و براساس بنـد «ج » مــاده 44 آئین نامه مالی و معاملاتی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کشور، موافقتنامه احداث مبادی ورودی منطقه آزاد اروند در شهرهای آبادان ـ اهواز ، آبادان  ـ ماهشهر،خرمشهر ـ اهواز و جاده امام صادق (ع) که شامل سردر ورودی ، ساختمانهای اداری و پشتیبانی ، محوطه سازی وکارهای جانبی مربوط به حصارکشی طبق مشخصات و نقشه های اجرایی ارائــه شــده می باشد به شرکت خانه ایرانیان ابلاغ گردید .